Gildenweg 6 - 1695 GD Blokker Tel: 0229-261400 | Mail: info@ceesenco.com

Privacyverklaring


Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 23-05-2018.

1. Inleiding

Dit is de privacyverklaring van Cees & Co en haar onderliggende handelsnamen. Uw privacy is voor ons van groot belang. Dit betekent dat uw gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen wij uit wat wij doen met uw persoonsgegevens.

Wij zorgen ervoor dat uw persoonlijke gegevens zorgvuldig worden verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens) stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

2. Persoonsgegevens die wij verwerken

Om diensten aan u te kunnen leveren en onze dienstverleningen aan u te waarborgen, hebben we een aantal persoonsgegevens van u nodig. Cees & CO verwerkt deze persoonsgegevens, omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • NAW-gegevens;
 • Geslacht;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Inloggegevens;
 • Betaalgegevens;
 • IP-adres;
 • Overige gegevens die u aan ons verstrekt. Het gaat hierbij voornamelijk om alle gegevens die u middels onze dienstverlening op onze servers heeft staan.

Deze gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

 • Het verlenen en factureren van onze diensten;
 • Het verzenden van onze nieuwsbrieven;
 • De afhandeling van uw bestelling en het informeren over het verloop daarvan;
 • Opslag van klantgegevens in onze databank/op onze servers, om de overeenkomst tussen u en Cees & Co uit te kunnen voeren;
 • Het treffen van maatregelen om de dienstverlening en onze website te verbeteren;
 • Het verstrekking van informatie of aanbiedingen.

3. Gegevensverstrekking aan derden

Het uitgangspunt is dat wij uw gegevens uiteraard niet verstrekken aan derden, tenzij wij hier wettelijk toe zijn verplicht of worden toe verplicht.

Verder heeft Cees & Co partners die betrokken zijn bij het uitvoeren van de overeenkomst die wij met u hebben gesloten. Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan deze partners dan wel kunnen zij uw gegevens inzien.

Het gaat om de volgende partijen:

 • Metaregistrar
 • Cloud.nl
 • Byte
 • Hostnet
 • iXL Hosting
 • TransIP
 • Hipex
 • True
 • Ahsay
 • Networking4all
 • Xolphin
 • DSD Europe

Als u bij ons een domeinnaam heeft, dan geven wij uw NAW gegevens door aan Metaregistrar, dit is een Nederlandse registrar waar uw domeinnaam door ons is geregistreerd. Dit zijn wij wettelijk verplicht, deze informatie moet up-to-date worden gehouden.

Enkele partners zijn (mede) gevestigd buiten de EU. Wij hebben strikte afspraken met hen om de Europese privacyregels na te leven. Wij vragen daarom apart uw uitdrukkelijke toestemming voordat zij uw gegevens krijgen.

4. Minderjarigen

Cees & Co verzamelt conform de privacywetgeving geen gegevens van personen die jonger zijn dan 16 jaar. We bieden daarom ook geen diensten aan minderjarigen aan. Personen jonger dan 16 jaar kunnen alleen diensten afnemen als er uitdrukkelijk toestemming is
gegeven door de ouders of voogd.
Mocht u ervan overtuigd zijn, dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op. Wij verwijderen dan deze gegevens, indien dit juist blijkt te zijn.

5. Beveiliging van persoonsgegevens

Wij nemen de bescherming van uw gegevens uiterst serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo maken wij gebruik van beveiligde verbindingen via SSL (Secure Socket Layer) waarmee alle informatie tussen u en de website wordt afgeschermd. Dit is herkenbaar aan het slotje in de adresbalk van uw browser.

Tevens slaan we de back-ups van onze web-/hostingdiensten geëncrypt op en zijn onze servers en systemen goed beveiligd.

6. Cookies

Op sommige websites worden zogenaamde cookies gebruikt om zo uw persoonlijke gebruik van de website nog efficiënter te maken. Cookies zijn ID's die een webserver naar uw computer kan verzenden, waardoor de computer voor de duur van de sessie kan worden geïdentificeerd. Ook wij maken gebruik van cookies. De meeste browsers zijn ingesteld om deze cookies automatisch te accepteren. U kunt echter het opslaan van cookies deactiveren of uw browser zo instellen dat u een mededeling krijgt voordat de cookies al dan niet op uw computer wordt opgeslagen.

7. Inzage en wijzigen van uw gegevens

U heeft het wettelijke recht om de persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt op elk gewenst moment in te zien of ons verzoeken om persoonsgegevens te corrigeren en/of te verwijderen. Voor vragen over ons privacy beleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in
of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering per e-mail indienen bij ons via onderstaande gegevens. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij verzoeken wij u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit is ter bescherming van uw privacy. Cees & Co zal zo snel mogelijk op uw verzoek reageren.

8. Bewaartermijnen

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om de gevraagde diensten aan u te leveren. De wet schrijft voor dat persoonsgegevens niet langer bewaard mogen worden dan noodzakelijk voor het doel van de verwerking. Back-ups van uw website en de opslag van uw gegevens bewaren wij zo lang u een (hosting)abonnement bij ons heeft. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

9. Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om hiermee inzicht te krijgen in de werking en het gebruik van onze site. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Het is Google uitdrukkelijk niet toegestaan om de gegevens voor haar eigen bedrijfsvoering of diensten te gebruiken. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven.

10. Autoriteit Persoonsgegevens

Als u klachten heeft over de verwerking van uw gegevens, dan staan wij u graag te woord en helpen wij u graag verder. Mocht u willen, dan heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

11. Nieuwsbrief

Periodiek sturen wij een digitale nieuwsbrief per e-mail aan onze klanten en aan geïnteresseerden. Alleen mensen die aan hebben gegeven dat zij de nieuwsbrief willen ontvangen, sturen wij deze nieuwsbrief. In elke nieuwsbrief is een afmeldlink geplaatst, zodat de ontvanger zich direct af kan melden. Wij gebruiken het abonneebestand alleen voor het versturen van de mailing.

12. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld raad te plegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

13. Contactgegevens

Voor algemene vragen omtrent privacy en uw persoonsgegevens, maar ook omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met Cees & Co via info@ceesenco.com of via 0229-261400.

Privacy verklaring van partners: